ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ECOMMERCEBG.COM - eCommerce Academy

Правни и данъчни аспекти в eCommerce 2022
В партньорство с

Онлайн събитие 27 ЯНУАРИ 2022

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ECOMMERCEBG.COM

I. Общи разпоредби

Чл.1 (1) Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между „Евебра“ ЕООД, ЕИК: 117625865, (наричано за краткост „Дружеството“) и посетителите на уеб сайта https://ecommercebg.com/ (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Дружеството, с които получаватe правото да ползвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането на) на сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези настоящите ОУ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

(3) В случай че не сте съгласни с едно или няколко от посочените условия, моля, не използвайте сайта.

Чл.2 (1) Данните за титуляра на сайта са:

Наименование: „Евебра“ ЕООД
ЕИК: 117625865
Седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7000, ул. ул.Цар Калоян № 14
Данни за кореспонденция: гр. Русе, п.к. 7000, ул.Цар Калоян № 14
Електронна поща: info@ecommercebg.com

(2) Данните на компетентния държавен орган са:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
Факс: 02/915 35 25
Електронна поща (email): kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

Чл.3 Сайтът на дружеството предоставя на своите потребители информация относно своята дейност, както и достъп до публикуваните новини, статии и информационно съдържание във формата на аудио и видео формат, пряко или косвено свързани с електронната търговия.

II. Основни понятия

Чл.4 По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„Директен маркетинг“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за  промяна в Общите условия за ползване на сайта, както в Политиката за поверителност.
„Дружеството“ е посочения в чл.2 ал.1 титуляр на сайта, които извършва своята дейност под наименованието (бранда) “eCommerceAcademy”
„Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра.
„Партньор“ е всяко лице, с което Дружеството се намира в договорни отношения и от името на което Дружеството има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на потребители на сайта.
„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайта.

Услуга/и на сайта включват:
– Достъп до предоставяните през уеб браузър на и информационно съдържание във формата на аудио и видео формат
– Получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта
-Възможност за регистрация и достъп, след извършено заплащане в необходимите случаи, до образователни курсове, семинари, конференции, които се провеждат присъствено или онлайн.

III. Интелектуална собственост

Чл.5 (1)  Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта или в съответните социални мрежи от името на бранда eCommerceAcademy са запазени за Дружеството. Същите са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване от трети лица, без изричното съгласие на Дружеството, представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

(2) В случаите, когато е необходимо да се използва съдържание от други сайтове,  е необходимо да се използва RSS емисии. Това са файлове във XML формат, чрез които автоматично се агрегира съдържанието от сайта, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница. В тези случай съдържанието може да бъде използвано за препубликуване без изричното разрешение на дружеството без да се филтрира или видоизменя. Всички други форми на публикуване и/или визуализиране на съдържание, собственост на Дружеството под каквато и да е форма трябва да бъдат предварително договорени и използвани само след изрично писмено съгласие.

Чл.6 Материалите, публикувани на сайта, могат да бъдат цитирани при изрично посочване на първоизточника и с препратка към точния им интернет адрес (URL), в обем, който не превишава възприетите разбирания за цитат.

IV. Поверителност

Чл.7 (1) Дружеството е администратор на лични данни, съобразно Закона за личните данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

(2) Дружеството има право да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта, кликанията и други действия извършвани в сайта на рекламодатели, рекламни агенции или партньори с цел изготвяне на вътрешни статистики. Всички данни за потребителското преживяване и извършените действия се анонимизират в максимална степен, с цел невъзможност за индивидуализация на конкретно физическо лице, извършило определени действия.

V. Ограничаване на отговорността

Чл.8  Дружеството полага постоянни усилия за да поддържа на сайта вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността за наличие на обективни несъответствия, пропуски и грешки. Дружеството не носи отговорност за последиците вкл. за вреди (имуществени и/или неимуществени), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употребата на сайта.

Чл.9 Дружеството не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси и предоставените съвети, както и за настъпването на неблагоприятни резултати вследствие използването на съдържанието на сайта.

Чл.10 Дружеството полага постоянни усилия и се стреми да използва препратки към сайтове, поддържани от трети страни само при необходимост и след проверка на линковете. Въпреки това, Дружеството не носи отговорност за вредите (имуществени и/или неимуществени), които могат да настъпят при посещение на съдържащите се в сайта линкове и препратки.

VI. Услуги изискващи плащане

Чл.11 Дружеството си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу регистрация и заплащане. В тези случаи, дружеството изрично посочва необходимостта от извършване на съответните действия, както и цената на услугата, преди потребителят да бъде обвързан със задължение за плащане.

Чл.12 Дружеството си запазва правото да обяви преустановяването на безплатни услуги във всеки един момент, като за това ще извършва обявление чрез публикуване на съобщение в сайта.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 13. Посетителите на Сайта се задължават да спазват добро поведение и етичните норми възприети при комуникация в интернет и да не нарушават репутацията на Дружество при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл.14. Дружеството си запазва правото да извършва изменения и допълнения в настоящите Общи условия, както и по отношение Политиката за поверителност по всяко време, като публикува съобщение за нанесените промени в 7 дневен срок преди тяхното влизане в сила.

Чл. 15. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 16. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.04.2021 г.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ECOMMERCEBG.COM

Защита на личните данни >>